Cinema on the planet

003 – Mariko Tsujimoto

Short trip to Takada